: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium             

: E-bezpečí

: Kurzy ICT vzdělávání

 

Studium 

 

rozcestník k jednotlivým formám studia:

Denní studium  Kombinované st.  Postgraduální st.

 

 

  Studijní rok 2009/2010  

Systém prezenčního studia v roce 2009/2010 (bakalářské studium):

Systém prezenčního studia v roce 2009/2010 (magisterské studium): 

 

Pokyny ke způsobu zápisu studijních povinností do indexu jsou zde.

 

 

  Studijní obor český jazyk a literatura       

Katedra českého jazyka a literatury je formálně rozdělena do dvou sekcí - gramatické a literární. Velký důraz je kladen rovněž na didaktiku českého jazyka a literatury, a to zvláště  v propojení s pedagogickou praxí studentů na vybraných základních školách.     

Cílem studia je zvládnutí mluvnického, slohového  a literárního učiva, dále  schopnost aplikovat získané znalosti  a vědomosti v učitelském povolání.

Bakalářské studium je uzavřeno obhajobou bakalářské práce a a bakalářskou zkouškou. 

Studium je uzavřeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Absolvent magisterského studia získává aprobaci: učitel českého jazyka  a literatury pro druhý stupeň základní školy.

 

  Typy studia

Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci je možno studovat tři typy studijních programů – bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční a kombinované formě.

Bakalářské studium je jednooborové nebo dvouoborové studium se standardní délkou studia 3 roky. Je ukončeno závěrečnou bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům bakalářského studia se vydává diplom, osvědčení o bakalářské zkoušce a je jim přiznáván akademický titul „bakalář„ (ve zkratce Bc.).  

Magisterské studium je jednooborové nebo dvouoborové se standardní délkou studia 4, 5 nebo 6 let. Magisterské studium i navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

V bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech je uplatňován kreditový systém ECTS.

Součástí studijních plánů všech bakalářských i magisterských programů prezenčního i kombinovaného studia je cizí jazyk (povinně volitelný předmět – studenti volí z nabídky anglického, německého, francouzského nebo ruského jazyka).

 

 

   Přehled studijních oborů   

(přehled oborů, pro které zajišťuje KČJL výuku českého jazyka)

- učitelství pro 1. stupeň základní školy

- učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních škol

- učitelství pro 1. stupeň základních škol a německý jazyk pro 1. stupeň základních škol

- učitelství pro 2. stupeň základní školy v předmětových kombinacích:

- anglický jazyk + český jazyk

- český jazyk + německý jazyk

- český jazyk + hudební výchova

- český jazyk + výtvarná výchova

- český jazyk + občanská výchova

- český jazyk + rodinná výchova

- český jazyk + technická výchova

- učitelství pro 2. stupeň speciálních škol a základních škol v předmětových kombinacích:

- český jazyk + speciální pedagogika

- učitelství pro zvláštní školy a 1. stupeň speciálních základních škol

- logopedie

 

Studijní kombinace (společné s ostatními fakultami UP):

- český jazyk + tělesná výchova

- český jazyk + křesťanská výchova

 

  Přijímací zkoušky 

Uchazeč o studium oboru český jazyk by měl nejen zvládat gramatické a literární učivo střední školy (doporučujeme absolventům připravovat se podle učebnic určených pro studenty gymnázií), ale také orientovat se v základní odborné literatuře, znát základní příručky (např. slovníky, mluvnice, literárně zaměřené slovníky, literárně historické přehledy atd.) a jejich autory. Uchazeč musí také splňovat předpoklady stát se dobrým učitelem českého jazyka a literatury.

Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech a oborech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských SP test studijních předpokladů (TSP). Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Délka trvání testu je 60 minut.

Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti.

K vyhodnocení TSP je použit odpovědní formulář, který je strojově snímán a anonymně elektronicky zpracován.

 

Doporučené publikace:

KOLEKTIV. Odmaturuj z dějepisu 1. Brno: Didaktis, 2006 ISBN 80-7358-059-4.

KOLEKTIV. Odmaturuj z dějepisu 2. Brno: Didaktis, 2006. ISBN 80-7358-069-1.

KOLEKTIV. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 80-86285-68-5.

ZUBÍKOVÁ, Z., DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Přepracované vydání 2007. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0190-6.

Doporučujeme pravidelné sledování aktuálního kulturně společenského a politického dění.

 

 

                                                                                    

 
 
Tyto stránky spravuje H. Marešová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 19.08.2009