: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

Státní závěrečné zkoušky 

SZZ se skládá z těchto částí:

- obhajoby diplomové práce,

- zkoušky z mluvnice českého jazyka,

- zkoušky z didaktiky českého jazyka a literární   výchovy,

- zkoušky z literatury.

Od školního roku 1998/ 1999 dochází k redukci okruhů otázek ve všech částech. Vzhledem k šíři jednotlivých okruhů lze předpokládat, že některé otázky budou zúženy, resp. student se zaměří na určenou část otázky podrobněji.

Nedílnou součástí zkoušky z mluvnice je rozbor textu  (se zaměřením na jazykové prostředky se slohovou platností). Student rovněž musí prokázat znalost odborné literatury jak v mluvnické, tak v literární i didaktické části zkoušky k danému tématu. Vzhledem ke značné šíři jednotlivých zkušebních tematických okruhů je posluchač při přípravě odpovědi nucen postupovat podle následujícího rámcového schématu:

- přiblíží a charakterizuje danou epochu co do různosti myšlenkových proudů, hlavních filozofických a uměleckých tendencí, (např. výtvarné umění atd.), literárních skupin, směrů, časopisů;

-  vyznačí souvislosti s literárním vývojem ve světové literatuře;

-  jmenuje a charakterizuje určující osobnosti dané etapy v literatuře;

-  uvede konkrétní literární díla vzniklá v určitém období, rozčlení je podle významu a literárních žánrů.

 

  Každý zkušební tematický okruh bude doplněn o dílčí otázky z oblasti teorie literatury a literární vědy. Examinátor může vést posluchače napříč jednotlivými epochami i jednotlivými literárními žánry. Zkouška je ukončena odkazem na četbu (podle přiloženého seznamu literatury), přičemž je student povinen zvládnout minimálně pět titulů z každého z uvedených oddílů.

 

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám - gramatická část

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám - literární  část

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám - didaktická část

 

 

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Marešová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 03.10.2005