: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc

 

*1960

Specializace: úvod do studia jazyka, slovenština, základy slavistiky 

Člen katedry od r. 2009.

Vzdelanie, graduácia, zamestnanie, vysokoškolská prax:

1979 –1984, Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, aprobácia slov. jazyk a občianska náuka

1984 – 1986, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

1986 – 1987, Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Banskej Bystrici

1987 – 2008, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela,

1999 – 2003, vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry

2003 – 2007, prorektor UMB pre vedu a výskum v kompetencii ktorého sú zahraničné vzťahy

2007 – 2008, dekan Pedagogickej fakulty UMB

2008 – 2009, Fakulta humanitných vied UMB

1984 PaedDr., 1995 CSc., 1998 doc., 2005 prof.

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

 Pavol Odaloš publikoval 2 knižné monografii Sociolekty v basketbalovom a penitenciárnom prostredí (1997) a  Dynamika špecifických sfér komunikácie (2002) a 4 knižné práce ako spoluautor, 118 vedeckých  štúdií, z toho 55 v zahraničí, 115 odborných príspevkov, 13 populárno-náučných článkov. Vystúpil na 107 konferenciách s referátom na Slovensku, v Česku, Poľsku, Maďarsku, Ukrajine, Rakúsku, Rumunsku a Dánsku. Bol na 10 pedagogických mobilitách v Česku, Poľsku, Slovinsku, Turecku a na Malte. Na vlastné vedecké práce zaregistroval 322 citácií a ohlasov, z toho 148 v zahraničí. Ďalej zostavil/ spoluzostavil 16 vedeckých zborníkov a 7 bibliografií, usporiadal/ spoluusporiadal 7 medzinárodných vedeckých konferencií. Pravidelne recenzuje projekty pre štátne grantové agentúry VEGA a KEGA na Slovensku a pre Grantovú agentúru Českej republiky. Riešil/ spoluriešil 17 vedeckých grantov,  je členom 5 redakčných rád vedeckých časopisov, členom 5 vedeckých rád fakúlt vysokých škôl na Slovensku. Jeho vedecká špecializácia je súčasný slovenský jazyk, didaktika slovenského jazyka, onomastika a sociolingvistika.  

 

  Aktivity 

Působení v zahraničí 

21. – 28. augusta 2004, manažérsky vedecko-pedagogický pobyt na Fatihskej univerzite v Istambule, na Atilimskej univerzite a Hacettepskej uiverzite v Ankare v rámci prípravnej návštevy Sokrates –  Erazmus,

9. – 15. mája 2005, prednáškový pobyt v rámci mobility Sokrates/Erazmus na Sliezskej univerzite v Katowiciach, Filozofická fakulta, Inštitút západoslovanských jazykov v Sosnowci.

16. – 24. júla 2005, manažérsky vedecko-pedagogický pobyt na Maltskej univerzite v rámci prípravnej návštevy Sokrates –  Erazmus,

19. –  24. septembra 2005, manažérsky vedecko-pedagogický pobyt na Lubľanskej univerzite v Ľubľane v Slovinsku v rámci prípravnej návštevy Sokrates –  Erazmus,

2. – 8. apríla 2006, prednáškový pobyt v rámci mobility Sokrates/Erazmus na Filozofickej fakulte Lubľanskej univerzity v Ľubľani v Slovinsku.

27. apríla –  3. mája 2006, manažérsky vedecko-pedagogický pobyt na Liepájskej akadémii v Liepáji, Rížskej akdémii a Lotyšskej univerzite v Rige v Lotyššku v rámci prípravnej návštevy Sokrates –  Erazmus.

8. – 13. októbra 2006 prednáškový pobyt v rámci mobility Sokrates/Erazmus na Maltskej univerzite na Malte.

13. –  15. decembra 2006 manažérsky vedecko-pedagogický pobyt na Fatihskej univerzite v Istanbule v rámci prípravnej návštevy Sokrates –  Erazmus.

26. 2. – 2. 3. 2007, Pedagogická fakulta Masarykovej university, Brno

8.-12.10.2007 na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, mobilita Erazmus

12.-16.5.2008 na Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave, mobilita Erazmus 

23.-27.6.2008 v Užhorode a 24.-28.11.2008 v Užhorode, mobility v rámci projektu  APVV SK-UA-0009-07:

30.4.2009 – 3.5.2009 na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, mobilita Erazmus

 

 

Granty

 

Vedúci riešiteľ projektu v SR

1. Odaloš Pavol, Prof. PaedDr., CSc., Onymické modely literároným v prozaickej literatúre, 1/0204/08, 2008-2010

Spoluriešiteľ projektu v SR

1. Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľov (úloha štátnej objednávky Ministerstva školstva  Slovenskej republiky č. 912/2002 na roky 2003 – 2005). Vedúca banskobystrického tímu B. Kosová, spoluriešiteľ projektu.

 2. Grant Vega 2/6118/06 Slovenská politická kultúra v médiách po roku 1989. ved. Grantu E. Jaššová, Nitra, 2006-2008, spoluriešiteľ projektu

3. Sociálny kontext onymie (grant VEGA 1/0189/03 na roky 2003 – 2005). Vedúci grantového tímu J. Krško, spoluriešiteľ projektu.

Iné projekty

1. Sokrates/Erazmus 48545 – IC – 1 – SK – ERAZMUS – EPS – 1,  ERA/2004/UMB/01, (školský rok 2003/2004) inštitucionálny koordinátor na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici

2. Sokrates/Erazmus 48545 – IC – 1 – SK – ERAZMUS – EPS – 1,  ERA/2005/UMB/01 (školský rok 2004/2005), inštitucionálny koordinátor na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici.

3. Sokrates/Erazmus 48545 – IC – 1 – SK – ERAZMUS – EPS – 1,  ERA/2005/UMB/01, (školský rok 2005/2006) inštitucionálny koordinátor na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici

Vedúci riešiteľ medzinárodného projektu

1. Transformácia slovenských a ukrajinských onomastikonov v posttotalitnom období, grant APVV SK-UA-0009-07, vedúci slovenskej časti projektu, vedúci ukrajinskej časti projektu prof. Belej

 

  Publikace 

 

Monografie

ODALOŠ, P. Dynamika premien urbanonymie. In: J. Krško – M. Imrichová – P. Odaloš: Sociálny kontext onymie. Ed. J. Krško. B. Bystrica – Prešov: Univerzita Mateja Bela – Prešovská univerzita, 2006, s. 74 – 121. (Autorský podiel v rozsahu 3 AH)

БЕЛЕЙ, Л. ОДАЛОШ, П. Трансформація українських та словацьких літературно-художніх онімів. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2009. 160 c. /BELEJ, Ľ. – ODALOŠ, P.: Transformácie ukrajinských a slovenských literárnych vlastných mien. Užhorod: Užhorodská národná univerzita, 2009. 160 s./ (Autorský podiel v rozsahu 4 AH).

Vedecké štúdie v recenzovaných časopisoch a zborníkoch

ODALOŠ, P. Výskumy slangu a argotu v kontexte histórie a súčasnosti (česko-slovenské a slovensko-české kontakty a kontexty) In: Współczesne odmieny języka narodowego. Pod redakcją Kazimierza Michalewskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004, s. 62 – 73.

ODALOŠ, P. Konotatívnosť proprií. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Na počesť profesora Ivora Ripku. Edit. M. Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita, 2004, s. 293 – 297.

ODALOŠ, P. Priezviská v kontexte histórie a súčasnosti  (Sociálna, teritoriálna a etnická determinácia).  In: Studia Slovaca. Ved. red. J. Tatár. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2004, s. 205 – 212.

IGNATOWICZ-SKOWROŃSKA, J. – ODALOŠ, P. Motivácia poľských a slovenských neoficiálnych toponým. In: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. 5. medzinárodná konferencia o komunikácii Banská Bystricia 3. –4. 9. 2003. Edit. V. Patráš. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 426 – 431.

ODALOŠ, P.  Slang a argot v 20. a 21. storočí. In: Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu v Plzni 24. – 25. září 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005, s. 6 – 11.

ODALOŠ, P. Funkčná stratifikácia urbanonymie. In: Profesor Lumír Klimeš jubilující. Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2005, s. 61 – 68.

ODALOŠ, P. Esemesky, nový jazykový fenomén (techniky písania, žánre a úzus krátkych textových správ). In: Čeština – jazyk slovenský 2. Sborník příspěvků z odborné konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a katedrou slavistiky FF OU 10. 11. 2005. Zost. R. Novák. 1. elektronické vydanie. Ostrava: Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrave, 2005, s. 80 – 86.

ODALOŠ, P. Literáronymá Ballekovho Denníka lekárnika Eugena Filadelfiho. In: Západoslovanské jazyky v 21. století. 2. Editorky J. Svobodová – D. Svobodová – E. Höflerová. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity, 2005, s. 103 – 110.

ODALOŠ, P. Poznámky k sémantickým stratifikáciám urbanonymie. In: Nazewnictwo na pograniczach. Pod red. J. Ignatowicz-Skowrońskej. Rozprawy i studia. T. (DCLX) 586. Pani Profesor Aleksandre Belchnerowskej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej – przyjaciele, koledzy, współpracownicy i uczniowie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeńskiego, 2005, s. 57 – 64.

ODALOŠ, P. Nominačný systém v urbanonymii. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 268 – 274.

ODALOŠ, P. Komerčnosť, komunikatívnosť a mediálny text. In: Západoslovanské jazyka v 21. storočí. 1. Zborník vedeckovýskumných prác: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ostravská univerzita v Ostravě, Uniwersytet Şląski w Katowicach. Editor P. Odaloš. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2005, s. 141 – 149.

ODALOŠ, P. Diktáty rómskych žiakov I. Typológia klasifikačných stupníc a pravopisných chýb. Nie je diktát ako diktát. In: Cesty zvyšovania socializácie rómskeho etnika. Zborník príspevkov z pracovného seminára (Lipovce 15. – 16. decembra 2004). Prešov: Pedagogická fakulta, 2005, s. 133 – 140. 

ODALOŠ, P. Diktáty rómskych žiakov II. Pravopisná úroveň na 1. stupni základnej školy. In: Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. Prešov 22. – 23. júna 2005. Prešov: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, 2005, s. 362 – 365.

IGNATOWICZ-SKOWROŃSKA, J. – ODALOŠ, P. Z problematiky potoczności. In: Terytorialne i etniczne zróżnicowanie nazewnictwa. Materiały z  Międzynarorowej Konferencji Onomastycznej. Świnoujście 24 -25 maja 1999. Pod red. A. Belchnerowskiej, B. Frankowskiej-Kozak i J. Ignatowicz-Skowrońskiej. Szczecin: Uniwersytet Szczecin, 2006, s. 97 – 103.

ODALOŠ, P. Emocionalita v médiách. In: Wyrażanie emocji. Red. K. Michalewski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 111 –  117.

ODALOŠ, P. Literáronymá v Ballekovom Lesnom divadle. In: Acta onomastica. Věnováno 70. narozeninám PhDr. Miloslavy Knappovej, CSc. Ročník XLVII. Praha: Ústav pro jazyk český, 2006, s. 358 – 365.

ODALOŠ, P. Dynamika premien urbanonymie. In: J. Krško – M. Imrichová – P. Odaloš: Sociálny kontext onymie. Ed. J. Krško. B. Bystrica – Prešov: Univerzita Mateja Bela – Prešovská univerzita, 2006, s. 74 – 121.

ODALOŠ, P. Connotational Reporting of Fun Radio. In: Globalisation Trends in Media. Ed. M. Žilková. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006, s. 93 – 98.

ODALOŠ, P. Literáronymá v Ballekovom Pomocníkovi. In: Literárne tradície Banskej Bystrice II. (70. roky 20. storočia). Regionálna kultúra  v školskej praxi  z aspektu  literárnovedného a literárnodidaktického,  lingvistického  a lingvodidaktického, so zameraním na slovesnú  tvorbu  druhej polovice 20. storočia autorov žijúcich  v regióne B. Bystrice. Ed. P. Odaloš – J. Lomenčík. B. Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006, s. 38 – 45.

ODALOŠ, P. Konotačné spravodajstvo Funrádia. In: Vplyv globalizácie na mediálnu kultúru.  Editorka M. Žilková. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, s. 127 – 129.

ODALOŠ, P. Diktáty rómskych žiakov III. Pravopisná úroveň žiakov v 4. Ročníku ZŠ. In. Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity. Zborník príspevkov z pracovného seminára. Lipovec 26.-27.1.2006, Prešov: PF PU, 2006, s. 169-175.

ODALOŠ, P. Diktáty rómskych žiakov IV. In: Edukácia rómskych žiakov. Teória – výskum – prax. Zborník vedeckovýskumných prác z riešenia úloh štátnej objednávky „Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa“ schválenej uznesením vlády SR č. 912/2002. 1. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006,  s. 123 – 139.

ODALOŠ, P. Tvorivosť rómskych žiakov v slovenčine I. In: Zvyšovanie úrovne socializácie rómskeho etnika prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie v dňoch 27. – 28. 4. 2006 v Nitre. Zost. R. Rosinský. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, s. 175 – 182.

ODALOŠ, P. – KUTLÁKOVÁ, J. Vplvv nárečia na pravopis na začiatku 21. storočia. In: Studia Slovaca. Zborník vedeckých prác členov katedry slovenského jazyka a literatúry. Zost. Ľ. Kováčik. B. Bystrica, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006, s. 153 – 164.

ODALOŠ, P.:  Dictations of Romany Pupils IV.  In: The New Educational Review, 2007, Vol. 13, No. 3 – 4, s. 153 – 167.

ODALOŠ, P. O pedagogickom prístupe k rómskym žiakom. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. In. Sborník prací z mezinárodní konference konané ve dnech 12. – 13. 4. 2007 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 2007, s. 241 – 247.

ODALOŠ, P.: Literáronymá v Ballekových reflexiách „Letiace roky“. In: Nowe nazvy własne, nowe tendencie badawcze. Zost. A. Cieślikowa – B. Czopek-Kopciuch – K. Skowronek. Kraków: Pandit, 2007, s. 611 – 616.

ODALOŠ, P.  Ballekova publicistika versus vlastné meno. In: Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc. Red. D. Moldanová – M. Balowski. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelistu Purkyně, 2007, s. 251 – 256.

ODALOŠ, P.  Lexikálno-sémantická charakteristika argotu drotárov z obce Vysoká nad Kysucou. In: Lexikálna sémantika a derivatológia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Juraja Furdíka, CSc. Prešov, 5. december 2000. Košice: Vydavateľstvo LG, 2007, s. 159 – 164.

ODALOŠ, P. Predvolebná tlač politických strán. In: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácie Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie, Banská Bystricia, 13. – 15. septembra 2006. Ed. P. Odaloš B. Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 270 – 273.

ODALOŠ, P. Literáronymá Ballekovho palánskeho obdobia. In: Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Zost. M. Považuj – P. Žigo. Bratislava: Veda, 2007, s. 252 – 258.

ODALOŠ, P. –  KUTLÁKOVÁ, J: The influence of Dialekt on Orthography. In: The New Educational Review, 2008, Vol 15, No 2, s. 167 - 186.

ODALOŠ, P. Predvolebné slogany ako marketingové texty. In: Język w marketingu. Zost. Kazimierz Michalewski. Łódz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 439-443.

ODALOŠ, P. Literárne vlastné mená v prozaickom v prozaickom diele Pavla kondača. In: Slovenčina v menšinovom prostredí. Štúdie z II. medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Békešská Čaba, 17. – 18. Októbra 2007. Red. A. Uhrinová – A. J. Tóth. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2008, s. 297 – 302.

ODALOŠ, P. O jazyku bulváru. In: Médiá a text II. Zost. M. Bočák – J. Rusnák. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 130 – 134.

ODALOŠ, P. Politika versus komunikácia. In: Veda, médiá a politika. Zborník príspevkov z konferencie Globalizácia, veda, vzdelávanie, médiá, politika. Bratislava: Veda, 2008, s. 299 – 308.

ODALOŠ, P. Esemesky v komunikácii. In. Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda, 2008, s. 218 – 223.

ODALOŠ, P. Status, funkcie a systémy literárnych vlastných mien. In: Onomastika a škola 8. Sborník z Celostátního onomastického semináře  s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23. – 24. Ledna 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 29 - 36.

ODALOŠ, P. Úvahy o pojme argot. In: Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 2008, s. 18 – 24.

ODALOŠ, P. Spoločenská determinácia literároným v slovenskom literárnom vývine. In: Studia Slovakistika 9. Onomastika. Antroponomastika. Užhorod: Užhorodská národná univerzita, 2009, s. 303 – 310.

ODALOŠ, P. – KUBINSKÁ, M. Tradičné a netradičné pohľady na učebnice slovenského jazyka. In: Tradičné a netradičné metody a formy práce vo výuce českého jazyka na základní škole. Red. M. Marešová – T. Macoun. Olomouc: Universita Palackého, 2009, s. 265 – 270.

ODALOŠ, P. – KUBINSKÁ, M. Teacher΄s Conventional and Unconventional Opitions on the Language Coursebooks. In: The New Educational Review, 2009, Vol. 17, No 1, s. 318 – 326.

ODALOŠ, P. Komunikačné zručnosti. In: Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania. Ladek Zdrój, 27. – 29. 5. 2008. Red. M. Nowak-Dziemianowicz, K. Czerwińskiego, W. J. Maliszewskiego. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2009, s. 67 – 72.

ODALOŠ, P. Literáronymá v diele Maxima E. Matkina Polnočný denník. In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008. 1. díl – čast jazykovědná. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelistu Purkyně, 2009, s. 293 – 296.

 

 
Tyto stránky spravuje H. Marešová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 27.08.2009