: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

 

 Mgr. Jana Kusá

 

Výuka předmětů: česká literatura ve filmových a televizních adaptacích, literární věda

Téma disertační práce: Pedagogická reflexe multikulturní výchovy při práci s literárními texty na 2. stupni základních škol

Školitel: Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci (obor český jazyk – německý jazyk). V roce 2008 přijata do Doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu (prezenční forma).

Publikační činnost:

KUSÁ, J. Dětská literatura – efektivní nástroj multikulturní výchovy (zaměření: soužití romských a neromských dětí v ČR). In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009, s. 207-212. ISBN 978-80-244-2240-4.

KUSÁ, J., SLADOVÁ, J. Multikulturní výchova a dětský čtenář. In Multikulturní výchova jako možná cesta ke vzájemnému poznávání a pregraduální příprava učitelů. Sborník příspěvků z 15. ročníku letní školy Výchovy k demokracii a evropanství. 1. vyd. Olomouc, Praha: Nakladatelství Epocha, 2008, s. 17–29. ISBN 978-80-87027-83-7.

KUSÁ, J. Interetnická tematika v čítankových textech – významná podpora multikulturní výchovy ve školním prostředí. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2009, s. 328 – 333. ISBN 978-80-7220-315-4.

KUSÁ, J. Hodina literární výchovy – jedna z možných cest k rozvoji multikulturní tolerance
a empatie u žáků 2. stupně základních škol. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference. Olomouc, 2009. In print.

KUSÁ, J. Literature lesson – one of the ways towards multicultural tolerance and empathy development at upper secondary school pupils. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference. Olomouc, 2009. In print.

KUSÁ, J. Praktický průvodce dětskou literaturou anglicky mluvících zemí. In Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovské univerzity.
1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 322 – 324. ISBN 978-80-8068-972-8.

KUSÁ, J., SLÁMA, J. Tradiční i netradiční přístupy k výuce českého jazyka i literatury na ZŠ. In Žurnál UP. 7. 5. 2009, roč. 18, č. 25, s. 2.

KUSÁ, J., SLADOVÁ, J. Sen o svobodě a demokracii v životě a díle Petra Síse. In Obnova demokracie v Československu po roce 1989 a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Sborník příspěvků z 16. ročníku letní školy Výchovy k občanství a evropanství. Olomouc, 2009. In print.  

KUSÁ, J. Reflexe multikulturality ve světové literatuře pro děti a mládež a její didaktické možnosti. In USTA ad Albim bohemica. Časopis s příspěvky z konference Škola, jazyk
a literatura na počátku nového tisíciletí 2009
. Ústí nad Labem, 2009. In print.

KUSÁ, J., SLADOVÁ, J. Funkce vybraných čítankových souborů v kontextu průřezového tématu Multikulturní výchova. In  Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : Komunikace s dětmi
a mládeží – spojující i rozdělující. Sborník příspěvků z odborné konference.
Ostrava, 2009.
In print.

 

Aktivní účast na konferencích:

1. Aktivní účast na VI. ročníku studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc, 10. 12. 2008, pořádal Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 

Příspěvek na téma: Interetnická tematika v čítankových textech – významná podpora multikulturní výchovy ve školním prostředí.

2. Aktivní účast na mezinárodní konferenci Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc, 2. – 3. 4. 2009, pořádala Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Příspěvek na téma: Hodina literární výchovy – jedna z možných cest k rozvoji multikulturní tolerance a empatie u žáků 2. stupně základních škol.

3. Aktivní účast na konferenci Škola, jazyk a literatura na počátku nového tisíciletí 2009.
Ústí nad Labem, 26. 10. 2009, pořádala Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem.

Příspěvek na téma: Reflexe multikulturality ve světové literatuře pro děti a mládež a její didaktické možnosti.

4. Aktivní účast na konferenci 12. kulatý stůl: Komunikace s dětmi a mládeží – spojující
i rozdělující v rámci cyklu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
, Ostrava 5. a 6. 11. 2009, pořádala Katedra českého jazyka a literatury s didaktickou, Pedagogická fakulta OU v Ostravě.

Příspěvek na téma: Funkce vybraných čítankových souborů v kontextu průřezového tématu Multikulturní výchova.

5. Aktivní účast na mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII, Olomouc 23. 11. 2009, pořádá Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Příspěvek na téma: Koncepce vybraných školních vzdělávacích programů z hlediska vztahu multikulturní výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

 

 

Další aktivity:

  1. Členka organizačního výboru mezinárodní konference Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc -  duben 2009, pořádala Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

  2. Členka organizačního výboru konference Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Olomouc - červen 2009, pořádal Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

  3. Editorka sborníku z mezinárodní konference Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc -  duben 2009, pořádala Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

  4. Lektorka německého jazyka: výuka německého jazyka pro Centrum jazykové přípravy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, říjen 2009 – leden 2010.

 

 
   

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 02.12.2009