: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

   

    Mgr. Jan Krčma

 

 

Výuka předmětů:  Základy slavistiky a staroslověnštiny, Historická mluvnice a dialektologie, Současný český jazyk – morfologie, Současný český jazyk – lexikologie, Česká literatura 19. století

Téma dizertační práce: Hudební texty jako součást projektového vyučování na základní škole

Školitel: PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

V roce 2003 absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (obor český jazyk – občanská výchova). V letech 2003 až 2007 vyučoval na 1. ZŠ v Holešově český jazyk, občanskou výchovu a dějepis a roku 2007 byl přijat do doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu. 

Státní doktorská zkouška úspěšně vykonána 26. 10. 2009. 

 

Publikace:

 1. KRČMA, J. Rocková poezie skupin Plyn a Dybbuk v kontextu doby. Olomouc, 2003. 74 s. Diplomová práce na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Vedoucí diplomové práce Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
 2. KRČMA, J. Půlnoční zvon. Holešovsko, 2005, roč. 11, č. 10, s. 10. Reg. MK ČR E 12040.
 3. KRČMA, J. Krajina Zuby nehty ve Fryštáckém malém světě. Fryštácké listy, 2005, roč. 15, č. 8, s. 18. Reg. MK ČR E 13006.
 4. KRČMA, J. Užití alternativních hudebních textů ve výuce českého jazyka. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. : sborník příspěvků z V. ročníku studentské vědecké konference konané dne 13. prosince 2007. 2. díl. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007, s. 400 – 402. ISBN 978-80-7220-306-2.
 5. KRČMA, J. Projekt jako cesta k sobě. Literární noviny, 2008, roč. 19, č. 9, s. 21, 23. ISSN 1210-0021.
 6. KRČMA, J. Hrompomlát. Literární noviny, 2008, roč. 19, č. 16, s. 21. ISSN 1210-0021.
 7. KRČMA, J. Ta divná podstatná jména. Literární noviny, 2008, roč. 19, č. 16, s. 23. ISSN 1210-0021.
 8. KRČMA, J. Textová tvorba hudební skupiny Tři tuny. Tři tuny [online]. [cit. 2009-01-9]. Dostupné z <http://www.trituny.cz/index.php?rubrika=1&clanek=66>.
 9. KRČMA, J. – MAREŠOVÁ, H. Audiovizuální prezentace při výuce českého jazyka. In Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela a Centrum vzdelávania doktorandov pri PF UMB, 2008. s. 131 − 133. ISBN 978-80-8083-565-1.
 10. KRČMA, J. Využití interaktivní tabule ve výuce mateřského jazyka a literatury. In Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Prešov: Prešovská univerzita, 2008, s. 568 − 575. ISBN 978-80-8068-795-3.
 11. KRČMA, J. Interaktivní rozvoj klíčových kompetencí aneb Kurz je prostě film a jeho účastníci nejlepší herci na světě. Učitelské listy [online]. roč. 16 [cit. 2009-01-9]. Dostupné z <http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=103718&CAI=2168>. ISSN 1210-6313.
 12. KRČMA, J. Heavy metal steel. PAYO webzine ! 2005 [online]. [cit. 2009-01-12]. Dostupné z <http://www.payo.cz/>.
 13. KRČMA, J. Setkání nejen nad knihami P. Františka Lízny. Senio.cz [online]. [cit. 2009-08-21]. Dostupné z <http://www.senio.cz/>. ISSN 1213-8177.
 14. KRČMA, J. – TUČKOVÁ, D. Soutěžní hra jako prostředek rozvoje kritického myšlení. In Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: UP v Olomouci, 2009. s. 350 −353. ISBN 978-80-244-2240-4.
 15. KRČMA, J. Subjekt jako tvůrce vnitřně reálné krajiny. In Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: UP v Olomouci, 2009. s. 179 − 183. ISBN 978-80-244-2240-4.
 16. KRČMA, J. Zuby nehty se prohánějící Dybbuk. In Topzine.cz [online]. [cit. 2009-08-26]. Dostupné z <http://www.topzine.cz/magazin/zuby-nehty-se-prohanejici-dybbuk-2>. ISSN 1803-9235.
 17. KRČMA, J. Co je to... Mainstream a alternativa? In Topzine.cz [online]. [cit. 2009-09-6]. Dostupné z <http://www.topzine.cz/magazin/co-je-to-mainstream-a-alternativa/>. ISSN 1803-9235.
 18. KRČMA, J. – TUČKOVÁ, D. Vybrané restriktivní výrazy užívané v současnosti. In Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: UP v Olomouci, 2009, v tisku.
 19. KRČMA, J. Komparace textů hudebního mainstreamu a hudební alternativy. In Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: UP v Olomouci, 2009, v tisku.
 20. KRČMA, J. Co je to... Punk? 1. díl In Topzine.cz [online]. [cit. 2009-10-20]. Dostupné z <http://www.topzine.cz/magazin/co-je-to-punk-1-dil/>. ISSN 1803-9235.
 21. KRČMA, J. Co je to... Punk? 2. díl In Topzine.cz [online]. [cit. 2009-10-20]. Dostupné z <http://www.topzine.cz/magazin/co-je-to-punk-2-dil/>. ISSN 1803-9235.
 22. KRČMA, J. Nářez bez proudu In Topzine.cz [online]. [cit. 2009-10-20]. Dostupné z <http://www.topzine.cz/magazin/narez-bez-proudu/>. ISSN 1803-9235.
 23. KRČMA, J. Dveře do světa Oldřicha Janoty In Topzine.cz [online]. [cit. 2009-10-20]. Dostupné z <http://www.topzine.cz/magazin/dvere-do-sveta-oldricha-janoty/>. ISSN 1803-9235.

 

Granty:

- spoluřešitel:

ESF: Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky, grant ESF 2010-2012, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0011, koordinátor projektu: H. Marešová.

 

 

Aktivity:

 • Prostředky edukace ve škole 21. století (PDF UMB Banská Bystrica, Slovensko, 28. 11. 2007)
 • Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP (PDF UP Olomouc, 13. 12. 2007)
 • Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka a literatury (KČJL PDF UP Olomouc, 10. 4. 2008)
 • Studentská vědecká konference PDF UP (PDF UP Olomouc, 22. 4. 2008)
 • Klima školy 21. století (PDF UMB Banská Bystrica, Slovensko, 6. 5. 2008)
 • Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka a literatury (KČJL PDF UP Olomouc, 2. − 3. 4. 2009)

 

Další aktivity:

Redaktor hudební rubriky internetového portálu Topzine.cz.

 

Zájmy:

Rád se obkládá fantazií a obdivuje její nositele. V mnoha odvětvích umění si nachází své oblíbence a až umanutě se jich umí držet. Na počátku osmdesátých let jej poznamenal seriál Sandokan (a také proto se stal byť neaktivním členem fanklubu Kabira Bediho). Z toho plynou další směřování. Mj. i to, že je příznivcem nejrůznějších outsiderů. Hudba? Patrně s netuctovým hlasem zprostředkovatele (nebo nápady hudebníků či slovníků). Nelze opomenout, že patří k zakládajícím členům fanklubu fryštáckých fotbalistů jménem Faux Pas. Mj. je autorem textů alternativních hudebních seskupení Kašel miminka a Tři tuny, jejichž tvorbu také při vystoupeních hlasově a pohybově prezentuje.                      

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 04.12.2009