: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

Mgr. Kateřina Jechová

 

 

Výuka předmětů: Jazykové praktikum, Jazykový proseminář

Téma disertační práce: Vliv masmédií na formování osobnosti dětí staršího školního věku v rámci mediální výchovy.

Školitel: Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

Školitel-konzultant: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor český jazyk – německý jazyk). V roce 2007 přijata do Doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu.

Státní doktorská zkouška:   úspěšně vykonána dne 2. 7. 2009

Dosud vydané publikace:

1. JECHOVÁ, K. Slangové výrazy v mluveném projevu žáků 2. stupně ZŠ.  In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: PdF UP, 2008. s. 104–108. ISBN 978-80-244-1947-3.  

2. KOPECKÝ, K., JECHOVÁ, K. Reflexe e-learningového studia v rámci kurzu E-learning pro pedagogy. In E-Pedagogium. Olomouc: PdF UP, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 71–77. ISSN 1213-7499.  

3. JECHOVÁ, K., KOPECKÝ, K. Slovní zásoba české mládeže se zaměřením na přejatá slova. In E-Pedagogium. Olomouc: PdF UP, 2007, roč. 2007, č.2, s. 78–85. ISSN 1213-7499.  

4. JECHOVÁ, K. Reklama a její vliv na děti věková kategorie do 15 let. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V (1. díl). Olomouc: VOTOBIA, 2007. s. 113–118. ISBN 978-80-7220-306-2.  

5. JECHOVÁ, K. Mediální výchova aneb Kdy a jak ji vyučovat? In Slovo o slove. Zborník Katedry komunikacnej a literarnej vychovy Pedagogickej fakulty Presovskej univerzity. Prešov: Katedra komunikacnej a literarnej vychovy Pedagogickej fakulty Presovskej univerzity, 2008, s. 181–186. ISBN 978-80-8068-752-6.   

6. JECHOVÁ, K. Mladí Demosthenové soutěžili na Pedagogické fakultě. In Žurnál UP. Olomouc: UP, 2008, roč. 17, č. 16, s. 2. Bez ISSN.  

7. JECHOVÁ, K. Jazyková analýza reklamních sdělení. In Český jazyk a literatura. 2009. (V tisku).                                                                               

8. JECHOVÁ, K. Základy mediální výchovy. In E-Pedagogium. Olomouc: PdF UP, roč. 2008, č. 3, s. 45–47.  ISSN 1213-7499.

9. JECHOVÁ, K. K vybraným faktorům vlivu televize na osobnost dětí staršího školního  věku. In Inovácie vo vyučování jazyka a literatúry. Prešov: Katedra komunikačnej a  literárnej výchovy Presovskej univerzity, 2008. s. 320–328. ISBN 978-80-8068-795-3. 

10. JECHOVÁ, K. Kopky, odpolko, sníďa, kissík a další modernismy v češtině. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: PdF UP, 2009. s. 162 –164. ISBN 978-80-244-2240-4.

11. JECHOVÁ, K. Vliv televize na děti staršího školního věku. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. (V tisku).

12. JECHOVÁ, K. Televize jako důležitý fenomén v životě současného žáka. In RAADCE (Pedagogický proces) 34. aktualizace. Praha: Nakladatelství Dr. J. RAABE s. r. o., 2009. s. 1–34. ISSN 1210-4817.

13. JECHOVÁ, K., MLČOCH, M. Tvorba školního časopisu s využitím projektové       metody (jako součást produkční složky Mediální výchovy). In Zborník Prostriedky  edukácie v škole 21. storočia (príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). Banská Bystrica, 2007. s. 114–118. ISBN 978-80-8083-565-1.

14. JECHOVÁ, K. Tvorbou třídního časopisu k pozitivnímu klimatu třídy. In Sborník z konference „Klíma školy 21. storočia“, Banská Bystrica, 6. 5. 2008. (V tisku).

15. JECHOVÁ, K. Dívky and girls according to Czech girls’ magazines (language, ideology, audience and its attitude). In E-Pedagogium. Olomouc: PdF UP, 2009. (V tisku).

16. JECHOVÁ, K. Dívky a girls podle českých dívčích časopisů očima Kateřiny   Kadlecové. In Slovo o slove. Zborník Katedry komunikacnej a literarnej vychovy Pedagogickej fakulty Presovskej univerzity. Prešov: Katedra komunikacnej a literarnej vychovy Pedagogickej fakulty Presovskej univerzity, 2009. (V tisku).

17. jechová k. Lexikální jednotky v mluvě současné české mládeže. Webová konference Čeština – jazyk slovanský 3, Katedra českého jazyka a literatury, PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 15. 2. - 30. 4. 2009 na webové adrese http://konference.osu.cz/cestina/.

18. JECHOVÁ, K. Problematika vulgarismů v současné češtině. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: PdF UP, 2010. (V tisku).

 Aktivity:

v     Redaktorka portálu Katedry českého jazyka a literatury http://cestina.upol.cz .

1) JECHOVÁ, K. Slovo orální, jeho různé konotace aneb „orální může být skutečně všechno“. Český jazyk - internetový portál. Online na http://cestina.upol.cz/index.php. KČJL PdF UP, Olomouc, 2007.

2) JECHOVÁ, K. Jazyk dívčích časopisů aneb Klišé „My ti se vším pomůžeme". Český jazyk - internetový portál. Online na http://cestina.upol.cz/index.php. KČJL PdF UP, Olomouc, 2007.

3) JECHOVÁ, K. Emotikony aneb :-) pravá (o) (o) či silikonová prsa (+) (+)?". Český jazyk - internetový portál. Online na http://cestina.upol.cz/index.php. KČJL PdF UP, Olomouc, 2008.

4) JECHOVÁ, K., ŠMÍD, L. Co skrývají česká příjmení aneb Nevolník a slouha v čele politických stran. Český jazyk - internetový portál.

Online na http://cestina.upol.cz/index.php. KČJL PdF UP, Olomouc, 2008.

5) JECHOVÁ, K. Utržené sluchátko už nevlastní jen Mach a Šebestová. Český jazyk - internetový portál. Online na http://cestina.upol.cz/index.php. KČJL PdF UP, Olomouc, 2008.

6) JECHOVÁ, K . Mladí Demosthenové soutěžili na Pedagogické fakultě. Český jazyk - internetový portál. Online na http://cestina.upol.cz/index.php. KČJL PdF UP, Olomouc, 2008.

7) JECHOVÁ, K. A opět ty dívčí teenage časopisy. Český jazyk - internetový portál. Online na http://cestina.upol.cz/index.php. KČJL PdF UP, Olomouc, 2008.

8) JECHOVÁ, K . Reklama nebo spíše reKLAMa? Český jazyk - internetový portál. Online na http://cestina.upol.cz/index.php. KČJL PdF UP, Olomouc, 2008.

9) realizovaná hra na pravopisný jev u, ů, ú. Hra je dostupná na http://cestina.upol.cz/kopecky/game3/ .

 

v    Účast v projektu Grantové agentury ČR: Prevence komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy (Hlavní řešitel: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.), www.e-bezpeci.cz

v     Spolulektorka projektu Bezpečný internet, který je realizován za finanční spoluúčasti státního rozpočtu pro oblast prevence kriminality a města Lipník nad Bečvou. Hlavní organizátor projektu: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. 

v     Účast v projektu ESF: Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích (hlavní řešitelé Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D., Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.)

 

Publikační činnost v rámci projektu:

JECHOVÁ, K. České děti se na internetu příliš svěřují.

JECHOVÁ, K.Výsledky německého empirického průzkumu cybermobbyingu u žáků základních škol.

JECHOVÁ, K. Cyberbullying - zákeřnost internetu.

JECHOVÁ, K. Facebook a jeho možná rizika.

 

 v     Aktivní účast na konferencích:

§         „Prostriedky edukácie v škole 21. storočia“, Banská Bystrica, 27. 11. - 28. 11. 2007.

§         „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V“, PdF UP Olomouc, 13. 12. 2007.

§         „Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole“, Katedra českého jazyka a literatury UP, 10. 4. - 11. 4. 2008.

§         „Klíma školy 21. storočia“, Banská Bystrica, 6. 5. 2008.

§        „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních  programů VI“, PdF UP Olomouc, 10. 12. 2008.

§     „Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole“, Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci, 2. 4. - 3. 4. 2009. Příspěvek: JECHOVÁ, K. Problematika vulgarismů v současné češtině.

§         „Webová konference Čeština – jazyk slovanský 3“, Katedra českého jazyka a literatury, PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 15. 2. - 30. 4. 2009 na webové adrese http://konference.osu.cz/cestina/. Příspěvek: jechová k. Lexikální jednotky v mluvě současné české mládeže.

 

Další aktivity:

§         praxe na ZŠ Trávník 27 – výzkum disertační práce 8. 12. - 19. 12. 2008, aplikace mediální výchovy v praxi

§         výuka německého jazyka na CJP (Centrum jazykové přípravy) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (zástup za Mgr. Grossovou)

Vlastní vzdělávání

v     Média tvořivě aneb Jak učit mediální výchovu kreativně, Praha 6. 6. 2008

v      Účast na Letní škole (15. ročník, PdF UP, 17. 8. - 22. 8. 2008)

v     Účast na odborném semináři „Mediální výchova a její zapojení do výuky - jako jedno z průřezových témat při tvorbě ŠVP“, konaného dne 4. 11. 2008 v Olomouci (Krajské pracoviště NIDV, Kellnerova 25)

            lektor: dr. Evžen Růžička

 

v     dobrovolná účast na seminářích z disciplíny Mediální výchova (ZS PdF UP, vedoucí semináře: Mgr. Petra Hendrichová)

v     Účast na Letní škole (16. ročník, PdF UP, 17. 8. –  20. 8. 2008)


Zájmy:
český jazyk, četba knih, sport (jóga, aerobic), hudba, příroda...

 

                                       

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 18.11.2009