: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

Mgr. Martin Gregor

 

 

Výuka předmětů: Literatura pro děti a mládež 2

Téma disertační práce: Pedagogicko-didaktické parametry čítanek pro 2. stupeň ZŠ

Školitel: Mgr. Igor Fic, Dr.


Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor speciální pedagogika - český jazyk). V roce 2007 přijat do Doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu.

Státní doktorská zkouška úspěšně vykonána 26. 10. 2009.

 

 

Publikační činnost (2007–2009) – výběr

GREGOR, M. Knihovna – věrná kamarádka. In Sborník prací z mezinárodní konference konané ve dnech ve dnech 12.–13. 4 2007 na Pedagogické fakultě UniverzityPalackého v Olomouci. Olomouc: UP, 2008, s. 41–45. ISBN 978-80-244-1947-3.) 

GREGOR, M.; ROZEHNALOVÁ, B. Je literární výchova skutečně esteticko-výchovnou disciplínou? In KASÁČOVÁ, L. (ed.) Zborník prispevkov z vedeckej konferencie s medzinarodnou ucastou Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. 1. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela a Centrum vzdelavania doktorandov pri PF UMB, 2008, s. 95–98. ISBN 978-80-8083-565-1.  

GREGOR, M. Inovativní soubor čítanek a jeho využití ve výuce. In VAŠŤATKOVÁ, J.; FIALA, B. (ed.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. Sborník příspěvků z VI. ročníku konference konané dne 10. prosince 2008. 1. vyd. Olomouc: VOTOBIA Olomouc, 2009, s. 97–102. ISBN 978-80-7220-315-4.  

GREGOR, M. Rámcový vzdělávací program a čítanky pro 2. st. ZŠ. In MAREŠOVÁ, H.; MACOUN, T. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference konané ve dnech 10. – 11. 4. 2008 na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: VUP, 2009, s. 80–84. ISBN 978-80-244-2240-4. 

GREGOR, M. Písmo – rozhodující ergonomický parametr učebnic. In LIPTÁKOVÁ, L.; VUŽŇÁKOVÁ, K.; RUSŇÁK, R. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogické fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 15. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2009, s. 286–292. ISBN 978-80-8068-972-8.

 

Aktivity

 

Člen Studentského vědeckého kroužku při Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci.

Člen  České pedagogické společnosti.

Člen  České sekce IBBY.

 

Lektor českého jazyka pro cizince: „Smlouva o realizaci českého jazyka“ s garancí Ministerstva zdravotnictví (listopad 2008 – březen 2009).

Zaměstnán jako nakladatelský redaktor v Nakladatelství PARTA, s. r. o. (2005–dosud)

Internetové stránky nakladatelství dostupné na: http://www.parta-sro.cz 

 

 

Aktivní účast na konferencích 

Konference: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole konaná ve dnech 12.–13. 4. 2007 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Konference: Eurollitteraria & Eurolingua 2007 s názvem Kreativita v literatuře a v jazyce Liberec, 13.–15. září 2007.  

Konference: Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. Banská Bystrica: Centrum vzdělávania doktorandov, 28. – 29. 11. 2007. 

Konference: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP, 13. 12. 2007. 

Konference: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: KČJL PdF UP Olomouc, 3. – 4. 4. 2008. 

Konference: Klíma školy 21. storočia. Banská Bystrica: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Banská Bystrica, 6. 5. 2008. 

Konference: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP, 10. 12. 2008. 

Konference: Současnost literatury pro děti a mládež konaná 25. až 27. března 2009 v rámci 7. mezinárodního veletrhu dětské knihy v Liberci. 

Konference: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: KČJL PdF UP Olomouc, 2. – 3. 4. 2009.

 

 

Zájmy: český jazyk a literatura, světová literatura, četba knih, sport, kultura…

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 02.12.2009