: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

    Mgr. Jana Bartoňová

 

Výuka předmětů:  didaktika mateřského jazyka 

Téma disertační práce:

Možnosti rozvoje vyjadřovacích schopností žáků mladšího školního věku.

Školitel: Doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D.


Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ). V roce 2008 přijata do Doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu. 


 

Publikace:

BARTOŇOVÁ, J. Využití počítačů ve výuce - návrh výukového programu pro prvouku. In Holoušová, D. [ed.] Tvůrčí aktivita studentů. Využití výukových programů ve výuce na 1. stupni základní školy. Olomouc: Votobia, 2006. s. 13 – 19. ISBN 80-7220-243-X.

BARTOŇOVÁ, J. Tři králové. In Holoušová, D. [ed.] Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy. Olomouc: Votobia, 2007. s. 59 – 62. ISBN 80-7220-294-4.

BARTOŇOVÁ, J., VYHNÁLKOVÁ, P. Mezinárodní studentské vědecké konference v Racibórzi a v Opole. In Žurnál UP. Olomouc: UP, 2007, roč. 16, č. 31, s. 10.

BARTOŇOVÁ, J. Podněty k rozvíjení jazykové kompetence žáků. [s.l.], 2008.
93 s. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka
a literatury. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D.

BARTOŇOVÁ, J. Tři králové. In Studentská vědecká odborná konference.[s.l.]: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008. s. 157 – 161. ISBN 978-80-244-2152-0.

BARTOŇOVÁ, J. Jazyková hra jako podnět k rozvoji jazykové kompetence žáků. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. [s.l.]: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2240-4.

BARTOŇOVÁ, J. Vyjadřovací schopnosti žáků mladšího školního věku a předškolního věku. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc : Votobia, 2009. ISBN 978-80-7220-315-4.

BARTOŇOVÁ, J., ZOUHAROVÁ, M. Přínos didaktických her pro enkulturaci žáka ve vyučování českému jazyku. In Škola v proměnách. Zlín : [s.n.], 2009. In print

BARTOŇOVÁ, J., ZOUHAROVÁ, M.Didaktická hra jako jedna z možností rozvoje komunikativní kompetence žáků mladšího školního věku. In Slovo o slove. Prešov : [s.n.], 2009. ISBN 978-80-8068-972-8.

BARTOŇOVÁ, J. Dítě předškolního věku a jeho komunikativní kompetence. In Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové, 2009. ISBN 978-80-7041-647-1. 

BARTOŇOVÁ, J. Můj první slovník českého jazyka. In E-Pedagogium. Olomouc: Pdf UP, 2009. In print.

 

Aktivity:

Aktivní účast na mezinárodní studentské vědecké konferenci na Univerzitě v Opolí. Využití výukových programů ve výuce na 1. stupni základní školy. Opole, 18. -   22. 4. 2005. Příspěvek: Prezentace návrhu výukového  programu pro prvouku.

Aktivní účast na mezinárodní studentské vědecké konferenci na Univerzitě v Opolí. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy; příspěvek na téma Tři králové. Opole, 23. 11. 2006.

Aktivní účast na studentské vědecké odborné konferenci o cenu děkanky PdF UP Olomouc na Univerzitě v Olomouci; příspěvek Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy – Tři králové. Olomouc, duben 2007

Aktivní účast na mezinárodní konferenci Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc, 10. – 11. 4. 2008, pořádala KČJL PdF UP. Příspěvek na téma: Jazyková hra jako podnět k rozvoji jazykové kompetence žáků.

Členka České pedagogické společnosti.

Účast na didaktickém semináři v rámci dalšího vzdělávání učitelů – Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - ŠKOLA HROU. Hradec Králové, 16. 10. 2008.

Účast na didaktickém semináři v rámci dalšího vzdělávání učitelů –Efektivní metody výuky na 1. st. ZŠ. Nový Jičín, 23. 10. 2008.

Aktivní účast na VI. ročníku studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc, 10. 12. 2008, pořádala Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP. Příspěvek na téma: Vyjadřovací schopnosti žáků mladšího školního věku a předškolního věku

Aktivní účast na konferenci Škola v proměnách. Zlín, 5. 2. 2009. Příspěvek na téma: Přínos didaktických her pro enkulturaci žáka ve vyučování českému jazyku.

Jazyková výuka v rámci integrace cizinců – lektorka českého jazyka pro cizince. Praha, listopad 2008 – březen 2009.

Organizace didaktického semináře Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - ŠKOLA HROU. KČJL UP Olomouc, 9.4.2009.

Účast na didaktickém semináři v rámci dalšího vzdělávání učitelů –Dílna čtení v praxi. Fulnek, 20. 5. 2009.

Pracovní pobyt na Katedře slovenského jazyka na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře v rámci programu Erasmus. Semináře a přednáška na téma: Moderní metody výuky mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ. Říjen 2009.

Aktivní účast na VII. ročníku studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc, 23. 11. 2009. Příspěvek na téma: Využití didaktické hry v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ.

 

Vedení diplomových prací

Aktuálně vedené diplomové práce

1. Kolik pohádek znáš, tolikrát jsi dítětem (Průzkum znalosti českých lidových pohádek u žáků prvních tříd ZŠ)- Daniela Hradiská
2. Didaktická hra jako hlavní motivační činitel při výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ - Blanka Micková

 

Vedení bakalářských prací

Aktuálně vedené bakalářské práce

1. Příčiny špatných čtenářských dovedností- Lucie Hrušková
2. Podpora čtenářství na základní škole – Veronika Králíčková

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 02.12.2009